ออกแบบแคตตาล็อก Fox Depot

Fox Depot - งานออกแบบแคตตาล็อก

เกี่ยวกับลูกค้า

Fox Depot ก่อตั้งข้ึนในปี 2010 และเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งช้ินในประเทศจีน ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบาย โดยความภาคภูมิใจของบริษัทคือการใช้ไม้ธรรมชาติ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเลือกใช้วัสดุท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม และได้สินค้าท่ีทนทาน

บริษัทต้องการนําเสนอกลุ่มสินค้าใหม่ และได้ร่วมงานกับ Toneyes อีกครั้งในการออกแบบแคตตาล็อกใหม่ ซึ่งใช้แนวคิดใหม่ด้วย

โครงการและแนวคิด

ตลอดสามปีท่ีผ่านมา เราออกแบบแคตตาล็อกประจำปีให้ Fox Depot มาตลอด สำหรับดีไซน์ของปีน้ีเราได้รับคำขอให้พัฒนาแนวคิดสำหรับแคตตาล็อกแบบใหม่ โครงการน้ีถือเป็นอีกช่องทางให้ Toneyes ได้แสดงฝีมือในการทำให้วิสัย ทัศน์ของลูกค้าเป็นจริงข้ึนมา แคตตาล็อกถูกออกแบบมาให้สื่อถึงแบรนด์และสินค้าท่ีให้ความรู้สึกสนุกสนานและสามารถ ออกแบบตามต้องการได้

งานออกแบบแคตตาล็อก
ภายในหน้าแคตตาล็อก
ออกแบบแคตตาล็อก
แคตตาล็อก 2019

ผลลัพธ์

ความสำเร็จของแคตตาล็อกใหม่นั้นทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจมากท่ีได้เห็น ผลลัพธ์ ของความคิดและภาพท่ีต้องการ การได้ มองดูแคตตาล็อกใหม่นั้น ทำให้ลูกค้ามีความสุขได้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทและสสินค้าของพวกเขา:
http://www.fox-depot.com/ 

© Copyright Toneyes Co.Ltd.

2021

| Sitemap | Links

 
Instagram