Fox Depot - งานออกแบบแคตตาล็อก 2019

Fox Depot Catalogue Design

เกี่ยวกับลูกค้า

Fox Depot ก่อตั้งข้ึนในปี 2010 และเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งช้ินในประเทศจีน ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบาย โดยความภาคภูมิใจของบริษัทคือการใช้ไม้ธรรมชาติ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเลือกใช้วัสดุท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม และได้สินค้าท่ีทนทาน

บริษัทต้องการนําเสนอกลุ่มสินค้าใหม่ และได้ร่วมงานกับ Toneyes อีกครั้งในการออกแบบแคตตาล็อกใหม่ ซึ่งใช้แนวคิดใหม่ด้วย

โครงการและแนวคิด

ตลอดสามปีท่ีผ่านมา เราออกแบบแคตตาล็อกประจำปีให้ Fox Depot มาตลอด สำหรับดีไซน์ของปีน้ีเราได้รับคำขอให้พัฒนาแนวคิดสำหรับแคตตาล็อกแบบใหม่ โครงการน้ีถือเป็นอีกช่องทางให้ Toneyes ได้แสดงฝีมือในการทำให้วิสัย ทัศน์ของลูกค้าเป็นจริงข้ึนมา แคตตาล็อกถูกออกแบบมาให้สื่อถึงแบรนด์และสินค้าท่ีให้ความรู้สึกสนุกสนานและสามารถ ออกแบบตามต้องการได้

ผลลัพธ์

ความสำเร็จของแคตตาล็อกใหม่นั้นทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจมากท่ีได้เห็น ผลลัพธ์ ของความคิดและภาพท่ีต้องการ การได้ มองดูแคตตาล็อกใหม่นั้น ทำให้ลูกค้ามีความสุขได้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทและสสินค้าของพวกเขา:

Catalog design agency 2019
design catalog
Catalog Design
Design Artwork
Catalog Fox depot
2019 Catalog

More about Fox Depot

Fox Depot - Catalog Design 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla elit non lacinia lobortis. Donec sed ullamcorper orci. Fusce tincidunt luctus nisi eget tempus.

More about Fox Depot

© Copyright Toneyes Co.Ltd.