SEI - Sumernet Professional Brochure Design

titan credit london company branding

พอร์ตโฟลิโอของดิจิทัลเอเจนซ่ีในกรุงเทพฯ
แผ่นพับระดับมืออาชีพน้ีออกแบบให้กับ Sumernet ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก Stockholm Environment Institute

แนวคิด

เราร่วมงานกับ Stockholm Environment Institute ในการออกแบบแผ่นพับระดับมืออาชีพพิเศษ โดยแนวคิดคือการทำให้เห็นภาพของทิวทัศน์ แรงบันดาลใจของโครงการ และเกณฑ์การแก้ไขปัญหา โดยมีการย้อนศึกษากิจกรรมต่างๆ ของทางโครงการในปี 2018

งานออกแบบกราฟิก

ทีมดิจิทัลเอเจนซีทำโครงการออกแบบแผ่นพับที่มีเอกลักษณ์นี้โดยการใช้โครงสร้างแบบหน้าพับสำหรับทิวทัศน์ของโครงการ ในขั้นแรก เราใช้ทักษะการตกแต่งภาพของนักออกแบบกราฟิกของเราในการรวมภาพต่างๆ เข้ามาอยูในทิวทัศน์เดียวกัน เพื่อแสดงทิวทัศน์ท้องถิ่น และอุปสรรค์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจในตัวโครงการของ Sumernet ท่ี ดำเนินงานในสามประเทศ ในแผ่นพับ เราแสดงให้เห็นภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันของไทย กัมพูชา และเวียดนาม

และเรายังได้นำเสนอสถิติของผลลัพธ์โครงการในปี 2018 ผ่านภาพในการออกแบบโปสเตอร์เพิ่มเติมด้วย โปสเตอร์น้ีออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ตกแต่งในสำนักงานได้และเมื่อมองใกล้ๆ จะเห็นว่าเป็นการนําเสนอโครงการ Sumernet ผ่านตัวเลขต่างๆ ทีมออกแบบแนวคิดของเราออกแบบโปสเตอร์คร่าวๆ ซึ่งออกมาน่าดึงดูดและยังแสดงตัวเลขของโครงการแรกเริ่มท่ีถูกต้องด้วย

sumernet professional brochure design sei
sumernet professional brochure design sei
Sumernet professional brochure design bangkok
poster design company sumernet bangkok

More about Sumernet

© Copyright Toneyes Co.Ltd.